POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o danych osobowych dla klientów / gości firmy Willa Kwiaty Polskie

Kto jest administratorem danych osobowych klientów / gości ?

Administratorem danych osobowych klientów / gości jest Willa Kwiaty Polskie Marzena Mroczkowska-Orpel, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, w Jedlinie-Zdroju,  wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP 937 139 95 15.

Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?

Firma nie ma obowiązku wyznaczania takiej osoby,  osobą kompetentną do kontaktu w sprawach polityki ochrony danych osobowych jest właściciel firmy dostępny pod nr telefonu 667 020 682, oraz poprzez kontakt e-mailowy willakwiatypolskie@gmail.com

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych klientów / gości hotelowych?

Celem, dla których firma przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez firmę jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez firmę w związku z poniesioną przez firmę szkodą wyrządzoną przez Klienta / Gościa, lub obrona przed jego roszczeniami w stosunku do firmy,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Klientów / Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Klient / Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, firma przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Klienta / Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, firma przetwarza dane osobowe Klientów / Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom /  Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu.

 Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta / Gościa pozyskanych przez firmę jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Firma informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Firma przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT firmy oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 5. firmom świadczącym usługi marketingowe dla firmy.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe:

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych firmy lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez maksymalnie 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Jakie przysługują prawa klientowi w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych?

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Jeśli klient nie życzy sobie dalszego przetwarzania swoich danych osobowych?

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili cofnąć bez ponoszenia żadnych kosztów i negatywnych konsekwencji, kierując swoją prośbę bezpośrednio w recepcji lub pod poprzez kontakt e-mailowy pod adresem willakwiatypolskie@gmail.com

Czy firma będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, firma nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie zawarcie umowy o usługi hotelarskiej.

 Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?

Tak, firma może  podejmować  zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonywać  profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które firma pozyskała w związku z świadczeniem na rzecz Gościa usług hotelarskich.

Co to są ciasteczka (tzw. pliki cookies) ?

Nasza strona internetowa https://jedlina-zdroj.net// korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony, która znajduje się na naszym serwerze.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.

 1. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę. Google Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania naszej witryny. Stosujemy pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej: https://jedlina-zdroj.net//.
 2. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.
 3. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.